ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Met uitzondering van de bijzondere voorwaarden welke staan vermeld op de voorzijde van de bestelbon of de factuur, zijn enkel, en dit bij uitsluiting van ieder andersluidende aankoopvoorwaarden uitgaande van de klant, onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing welke hieronder staan vermeld.

2. Dat op de bestelbon, of op enig ander document, vermelde leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

3. Het protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren en dit uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden bij een mogelijk protest.

4. Alle facturen zijn contant betaalbaar in handen van de verkoper, dit tenzij dat de verkoper schriftelijk een andere regeling heeft aanvaard.

5. Bij niet betaling of niet tijdige betaling is er vanaf de verschuldigdheid van de factuur, en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele verwijlinterest verschuldigd ten beloop van 12% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens is er bij niet betaling of laattijdige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ter dekking van administratieve kosten ten beloop van 15% van het factuurbedrag en met een minimum van 99,15€.

6. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten beloop van 50% van de waarde van de bestelling, met eenzelfde minimum van 99,15€ en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van het recht de werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen van de koper.

7. Op eventuele geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is steeds het Belgische recht van toepassing en is de rechtbank van Brussel bevoegd.

8. De prijzen zijn Recupel inbegrepen.

Deze klanten zijn heel tevreden met hun verbeterd zicht

C. VDS
C. VDS
22/06/2021
Veronique Vande Gucht
Veronique Vande Gucht
18/11/2020
Dankzij ergra-engelen kan mijn moeder weer lezen! Door een uitgebreid onderzoek en anamnese werd er rekening gehouden met de wensen van mijn moeder! Bedankt!
Martine Derycke
Martine Derycke
18/11/2020
Zeer tevreden van mijn kappenbril met filterglazen. Bedankt!
Agnès Van Goethem
Agnès Van Goethem
11/10/2017
Ons moeder kan terug lezen, zij heeft macula degeneratie en dank zij een speciale bril kan zij terug lezen en breien!