ERGRA ENGELEN PRIVACYVERKLARING

 

Ergra engelen hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze klanten omspringen.
Dit doen we overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@ergra-engelen.be

Verwerkingsdoeleinden

Ergra engelen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten enerzijds voor het klanten en orderbeheer in de brede zin van het woord. Dit behelst o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit.

Specifiek in het kader van het verstrekken van gezondheidszorg: 

Vraagt ergra engelen bij het maken van een afspraak de volgende gegevens op; uw naam, voornaam, geboortedatum, oogaandoening, telefoonnummer en de naam van uw oogarts. 

Maakt Engra Engelen naar aanleiding van een oogonderzoek een patiëntenfiche op en een optometrisch verslag.

Dit laatste wordt in het kader van de continuïteit van de behandeling overgemaakt aan uw oogarts. 

Vraagt ergra engelen uw expliciete toestemming voor het overmaken van de volgende gegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, adres, brilcorrectie, filter, optische en elektronische apparaten, naam oogarts, oogaandoening) aan een slechtziende vzw, uw opticien of mutualiteit, sociaal assistenten of orthoptisten.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. Ergra engelen verwerkt voornamelijk patiëntengegevens op basis van de volgende rechtsgronden: 

  • Voor de uitvoering van uw overeenkomst (klantrelatie)  
  • Voor het verstrekken van gezondheidszorg 
  • Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
  • Overmaken aan derden

Buiten bovenvermelde derden (zie doeleinden) kan Ergra Engelen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens doorgeven aan oogartsen, het incassobureau of advocaat.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ergra-engelen.be

Klacht

Indien u als klant meent dat er inbreuken op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gepleegd, kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Deze klanten zijn heel tevreden met hun verbeterd zicht

C. VDS
C. VDS
22/06/2021
Veronique Vande Gucht
Veronique Vande Gucht
18/11/2020
Dankzij ergra-engelen kan mijn moeder weer lezen! Door een uitgebreid onderzoek en anamnese werd er rekening gehouden met de wensen van mijn moeder! Bedankt!
Martine Derycke
Martine Derycke
18/11/2020
Zeer tevreden van mijn kappenbril met filterglazen. Bedankt!
Agnès Van Goethem
Agnès Van Goethem
11/10/2017
Ons moeder kan terug lezen, zij heeft macula degeneratie en dank zij een speciale bril kan zij terug lezen en breien!